Προσωπικο γραμματειας

Προσωπικό γραμματείας

Όνομα Θέση

Γεωργιτσοπούλου Παρασκευή

Κολτσιάκης Θεοδόσιος  

Σαμουηλίδου Αλεξάνδρα

Μητσόπουλος Εμμανουήλ

Προϊσταμένη Γραμματείας τηλ. 2310-995197

τηλ. 2310-995192

τηλ. 2310-995195 

τηλ. 2310-995196