Ενημερωτική Εκδήλωση για Εrasmus+ Σπουδές 2018-19'