Ανακοίνωση κατατακτηρίων εξετάσεων

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

 

Α  Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, ανακοινώνονται τα παρακάτω σχετικά με τις κατατάξεις πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), καθώς και των κατόχων πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων  και άλλων υπουργείων.

           Η αίτηση που θα συνοδεύεται από αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών, (προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.ΑΠ.) ή  από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών), υποβάλλεται στη Γραμματεία από  1 μέχρι 15 Νοεμβρίου 2019.

Α΄ Οι πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων των Α.Ε.Ι. και όσων εξομοιώνονται με Α.Ε.Ι. εκτός των Τμημάτων Γεωπονίας, των Πολυτεχνικών και των Φυσικομαθηματικών Σχολών καθώς και αυτών του Περιβάλλοντος (Αιγαίου) και Φυσικών Πόρων (Αγρινίου) κατατάσσονται στο 1ο εξάμηνο σπουδών.

Β΄ Οι πτυχιούχοι Τμημάτων των Πολυτεχνικών και των Φυσικομαθηματικών Σχολών και των Τμημάτων Περιβάλλοντος (Αιγαίου) και Φυσικών Πόρων (Αγρινίου) κατατάσσονται στο 3ο εξάμηνο σπουδών.

Γ΄ Οι πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Γεωπονικών Σχολών των Α.Ε.Ι. της χώρας, κατατάσσονται στο 5ο εξάμηνο σπουδών.

Δ΄ Οι πτυχιούχοι των Τμημάτων Δασοπονίας, Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου κατατάσσονται στο 3ο εξάμηνο σπουδών.

Ε΄ Οι πτυχιούχοι όλων των υπολοίπων Τμημάτων Τ.Ε.Ι. κατατάσσονται στο 1ο εξάμηνο σπουδών.

Τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν όλοι οι υποψήφιοι ανεξαρτήτου Τμήματος αποφοίτησης είναι τα κάτωθι :

  1. Μηχανικές Επιστήμες-Εφαρμοσμένη Μηχανική, με περιεχόμενο:

Αντικείμενο, θεμελιώδη αξιώματα και διαίρεση της μηχανικής. Δυνάμεις, ροπές, φορτίσεις. Σύνθεση και ισορροπία των δυνάμεων. Στατικές ροπές γραμμών, επιφανειών και σωμάτων (κέντρα βάρους). Ισοστατικοί γραμμικοί φορείς (ορισμοί, είδη και στήριξη των φορέων), φορτία διατομής και επίπεδα δικτυώματα. Βασικές αρχές της αντοχής των υλικών (είδη επιπονήσεων, αντικείμενο, τάσεις, παραμορφώσεις και διαγράμματα). Ροπές αδράνειας και ροπή αντίστασης. Υπολογισμός των ορθών τάσεων και υπολογισμός των διατμητικών τάσεων καμπτόμενης δοκού ορθογωνικής διατομής. Στατικοί υπολογισμοί δασοτεχνικών έργων και έλεγχος της ευστάθειάς τους. Οπλισμένο σκυρόδεμα στις δασοτεχνικές κατασκευές.

  1. Γενική Βοτανική – Μορφολογία, με περιεχόμενο:

Φυτική Κυτταρολογία (οργανίδια και έγκλειστα του φυτικού κυττάρου). Φυτική Ιστολογία (δομή και λειτουργία των διαφόρων τύπων φυτικών ιστών). Μεριστώματα. Φυτική Ανατομία (Εξωτερική μορφολογία του βλαστού. Πρωτογενής και δευτερογενής αύξηση του βλαστού. Μεταμορφώσεις του βλαστού. Εξωτερική μορφολογία και ανατομική κατασκευή του φύλλου. Μεταμορφώσεις του φύλλου. Εξωτερική μορφολογία της ρίζας. Πρωτογενής και δευτερογενής αύξηση της ρίζας. Μεταμορφώσεις της ρίζας. Εξωτερική μορφολογία και ανατομική κατασκευή του άνθους. Επικονίαση και γονιμοποίηση. Εξωτερική μορφολογία και ανατομική κατασκευή του καρπού και του σπέρματος. Μεταφορά και φύτρωση του σπέρματος).

  1. Οικολογία, με περιεχόμενο:

Γενικότητες, ορισμοί.

Αυτοοικολογία: σχέσεις ανάμεσα στα έμβια όντα και τους παράγοντες του περιβάλλοντος.

Οικολογία πληθυσμών: έννοια πληθυσμού, χαρακτηριστικά πληθυσμών, μηχανισμοί ρύθμισης των πληθυσμών.

Συνοικολογία: ορισμός οικοσυστήματος, ανάλυση δομής και λειτουργίας οικοσυστημάτων, παράγοντες που επηρεάζουν την σταθερότητα των οικοσυστημάτων.

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν από  1 – 20  Δεκεμβρίου 2019 σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί.                                                

Από τη Γραμματεία

του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

  • ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ
  • Yπεύθυνος αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19