ΝΕΟ!!! -ΤΑΚΤΙΚΕΣ & ΜΕΣΑ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

ΝΕΟ!!! -ΤΑΚΤΙΚΕΣ & ΜΕΣΑ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

(10ο Εξάμηνο)

 

Το μάθημα θα βαθμολογηθεί με εργασίες κατά ομάδες (μία εργασία ανά ομάδα), ως εξής:

-Αρχικό γράμμα επιθέτου από Α ΕΩΣ ΚΑΙ Κ: ‘Δασικές Πυρκαγιές Αυστραλίας 2019’.

- Αρχικό γράμμα επιθέτου από Λ ΕΩΣ ΚΑΙ Ψ: ‘Δασικές Πυρκαγιές Αμαζονίας 2019’.

Οι εργασίες πρέπει να έχουν μέγεθος τουλάχιστον 40 σελίδες (κείμενο)  και να είναι στα ελληνικά ή αγγλικά. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στη χρήση, τεκμηρίωση και ΠΛΗΡΗ αναφορά των βιβλιογραφικών αναφορών ΣΩΣΤΑ).

Ημερομηνία Παράδοσης: 30 Μαϊου 2020 (κτίριο Ε, γραφείο 303).

 

Εκ του Εργαστηρίου Υλωρικής