Καταληκτική ημερομηνία παράδοσης των εργασιών για το μάθημα "Οργάνωση και Διοίκηση Δασικών Βιομηχανι

Ανακοίνωση

Υπενθυμίζεται ότι η καταληκτική ημερομηνία παράδοσης των εργασιών για το μάθημα "Οργάνωση και Διοίκηση Δασικών Βιομηχανιών" είναι η 8η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα εξετάσεων του μαθήματος. Οι εργασίες μπορούν να παραδίνονται σε ηλεκτρονική μορφή στον διδάσκοντα μέχρι και την ώρα έναρξης των εξετάσεων (ώρα 13:30). Επίσης, οι εργασίες μπορούν να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο e-mail stefanostsiaras@gmail.com μέχρι τις 13:30 της 8ης Φεβρουαρίου 2018.

 

Ο Διδάσκων,

Στέφανος Τσιάρας