ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΔΑΣΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΔΑΣΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

Από το Εργαστήριο Μηχανικών Επιστημών και Τοπογραφίας ανακοινώνεται
ότι η παράδοση των ασκήσεων στο μάθημα της Δασικής Οδοποιίας θα
γίνει την Πέμπτη 12-12-19 και ώρα 14.00’-16.00’ & 16.00’-18.00’, για τα
αντίστοιχα τμήματα της Τετάρτης και Πέμπτης, στο Σχεδιαστήριο στο
Φοίνικα.
Η άσκηση θα παραδοθεί υποχρεωτικά, υπό μορφή τεύχους
συραμμένου με σπιράλ, με το όνομα και το Α.Ε.Μ. γραμμένα μπροστά,
στην κ. Ευαγγελία Σιάφαλη στο Φοίνικα (Γ’ κτίριο, 2ος όροφος,
Σχεδιαστήριο) και θα περιέχει:
1. Εξώφυλλο (σύμφωνα με το υπόδειγμα που δόθηκε)
2. Την Οριζοντιογραφία
3. Την κατά Μήκος τομή
4. Τις κατά Πλάτος τομές
5. Τους Πίνακες Χωματισμών
6. Τον Πρότυπο σωληνωτό οχετό (τομή, κάτοψη και πρόσοψη,
σύμφωνα με το υπόδειγμα που δόθηκε)
7. Τον Προϋπολογισμό