Διάνοιξη Δάσους και Μεταφορά Ξύλου

Πληροφορίες Μαθήματος

ΤίτλοςΔιάνοιξη Δάσους και Μεταφορά Ξύλου
Κωδικός082Υ
ΤύποςΥποχρεωτικό
ECTS5
ΔιδάσκοντεςΚαραγιάννης Ευάγγελος, Γιαννούλας Βασίλειος
Περιγραφή

Γενικές αρχές, ορισμός, αντικείμενο, δυνατότητες, μέσα είδη και μέθοδοι της διάνοιξης του δάσους. Παράγοντες που επηρεάζουν τη διάνοιξη του δάσους (Τεχνικοί, οικονομικοί, οικολογικοί-περιβαλλοντικοί και πολιτικοί). Βασικές αρχές σχεδιασμού και εκλογής της διάνοιξης του δάσους και δασοτεχνική ταξινόμηση εδαφών. Η άριστη διάνοιξη και υπολογισμοί για την οδική πυκνότητα, την οδική απόσταση, το ποσοστό διάνοιξης και την απόσταση μετατόπισης. Σχεδιασμός και μελέτη της διάνοιξης του δάσους με δρόμους και άλλες εγκαταστάσεις. Αλληλεπιδράσεις μεταξύ της οδικής διάνοιξης και της κάρπωσης του ξύλου. Μελέτη, χάραξη και κατασκευή δικτύου δασικών δρόμων. Ορισμός, σκοπός και επιδιώξεις του δικτύου δασικών δρόμων και η συμβολή του στην ανάπτυξη και αξιοποίηση του ορεινού και δασικού χώρου. Απόψεις για το σχεδιασμό του δικτύου δασικών δρόμων, παράγοντες που το επηρεάζουν, αλληλεπιδράσεις του με την ένταση της δασοπονίας, καθορισμός ορίων μετατόπισης και μεταφοράς του ξύλου, χαρακτηρισμός και κατάταξη των δασικών δρόμων. Στοιχεία για τη μελέτη δασικών δρόμων σε διάφορα εδαφομορφολογικά πεδία, επιδράσεις από την κατασκευή του δικτύου δασικών δρόμων και μέθοδοι οικονομικής ανάλυσης και αξιολόγησης του δικτύου δασικών δρόμων. Αντικείμενο, σκοπός και διαίρεση της μεταφοράς του ξύλου. Αρχές, μέσα μέθοδοι και συστήματα για τη μετατόπιση και τη μακρομεταφορά του ξύλου. Σύγχρονα μηχανικά μέσα μετατόπισης και μεταφοράς του ξύλου (επίγειος, εναέρια και υδάτινη μεταφορά). Μετατόπιση και μεταφορά του ξύλου με ελκυστήρες (απλοί και αρθρωτοί). Αρχές λειτουργίας και εγκαταστάσεις σχοινιοσυστημάτων. Μετακινούμενοι σχοινιογερανοί και τρόποι εγκατάστασης και λειτουργίας τους.

  • Οδηγίες χρήσης μάσκας - υπεύθυνος κρουσμάτων