Ορεινή Υδρονομική Ι (Διευθετήσεις Ορεινών Υδάτων Ι)

Πληροφορίες Μαθήματος

ΤίτλοςΟρεινή Υδρονομική Ι (Διευθετήσεις Ορεινών Υδάτων Ι)
Κωδικός059Υ
ΤύποςΥποχρεωτικό
ECTS5
ΔιδάσκοντεςΣτάθης Δημήτριος, Στεφανίδης Παναγιώτης, Μυρωνίδης Δημήτριος, Σαπουντζής Μάριος
Περιγραφή

Τα χειμαρρικά ρεύματα (ορισμοί, διάρθρωση, κατηγορίες, δράση, ζημίες και εκτίμησή τους, χειμαρρική επικινδυνότητα) και οι αποδέκτες τους (ποταμοί, λίμνες, θάλασσες). Οι λεκάνες απορροής, οι πεδινές διαδρομές, οι εκβολές τους και οι περιοχές πρόσχωσης. Χειμαρρικό περιβάλλον (δυναμικό) και χειμαρρικοί τύποι. Φυσικό περιβάλλον και χειμαρρική δράση. Υδρολογία του χειμαρρικού χώρου (υδρογραφικό δίκτυο, υδρολογική συμπεριφορά λεκανών απορροής, εξάτμιση, διήθηση, υπόγειοι υδροφορείς και πηγές, εμπλουτισμός τους, ποιότητα του χειμαρρικού νερού). Η ροή στους χειμάρρους (προσδιορισμός παροχής, διόδευση πλημμυρών, υδρομαστεύσεις, πλημμυρικές ζημίες, δυναμική της απορροής). Φυσική και ανθρωπογενής παραγωγή φερτών υλών (διαβρώσεις, γεωλισθήσεις, κατακρημνίσεις, αποσαθρώσεις, επιχωματώσεις, αμμοληψίες, στερεά απορρίματα). Χειμαρρικά φαινόμενα και μηχανισμοί παραγωγής. Προσδιορισμός παραγόμενου όγκου υλικών και υποβάθμιση. Συνέπειες. Μεταφορά φερτών υλών (αιωρομεταφορά, στερεομεταφορά, μαζική μεταφορά). Προσδιορισμός των παροχών και των αντίστοιχων φορτίων. Αποθέσεις και ισοζύγιο των διακινούμενων υλικών. Λαβαμεταφορά και δεβριτική ροή, χείμαρροι λάβας, εκτίμηση λαβαφορτίων, συνέπειες. Ολισθήσεις, κατακριμνήσεις και ερπύσεις εδαφών, παραμορφώσεις του χώρου (αίτια, τρόποι κίνησης, εκτιμήσεις όγκων, συνέπειες). Φερτές ύλες (στρωματογραία, λιθοκκομετρία) και κινητοί πυθμένες (σώματα μεταφοράς, συμπεριφορά). Moρφολογική εξέλιξη των κοιτών (σταθερά σημεία, ριπίδια, κώνοι, εκβολές και δέλτα, στροφές, μαίανδροι), ισορροπία κοιτών και χειμαρρικού χώρου (κλίση αντιστάθμισης ισορροπίας, περιπλάνησης, στατική ισορροπία των λεκανών). Οι προσχώσεις σε λίμνες, θάλασσες, λιμένες, ποταμούς, ταμιευτήρες, τεχνητές κοίτες, συνέπειες και μορφολογικές εξελίξεις. Οι υγροβιότοποι και ο χειρισμός τους από γεωμορφολογική άποψη.

  • Οδηγίες χρήσης μάσκας - υπεύθυνος κρουσμάτων