Ορεινή Υδρονομική ΙI (Διευθετήσεις Ορεινών Υδάτων ΙΙ)

Πληροφορίες Μαθήματος

ΤίτλοςΟρεινή Υδρονομική ΙI (Διευθετήσεις Ορεινών Υδάτων ΙΙ)
Κωδικός058Υ
ΤύποςΥποχρεωτικό
ECTS5
ΔιδάσκοντεςΣτάθης Δημήτριος, Στεφανίδης Παναγιώτης, Μυρωνίδης Δημήτριος, Σαπουντζής Μάριος
Περιγραφή

Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και διευθετήσεις ρευμάτων, αρχές, συστήματα διευθέτησης και αξιοποίησης νερού και φερτών υλών (προστατευτική, υδρολογική διευθέτηση, ρύθμιση δίαιτας), αντιπλημμυρική προστασία στο χώρο (ορεινό, πεδινό) των ρευμάτων. Χειμαρρικοί τύποι και διευθέτησή τους. Προληπτική διευθέτηση και μέτρα ελέγχου χειμαρρικότητας. Ζώνες επικινδυνότητας και προστασία της φυσικής στις λεκάνες και στις κοίτες, έλεγχος αμμοληψιών. Συστήματα ελέγχου των εστιών παραγωγής υλικών και των χειμαρρικών φαινομένων (διαβρώσεων. Αποσαθρώσεων, γεωλισθήσεων, γεωκατακριμνήσεων) αποτροπής των παραγόμενων υλικών και ελέγχου των μεταφερόμενων φυτικών καθώς και ανθρωπογενών υλικών (απορριμμάτων, επιχωμάτων) με συγκράτηση. Ταμίευση, διαλογικός έλεγχος. Συστήματα ελέγχου και αποτροπής των προσχώσεων (προώθηση δέλτα) και των ρυπάνσεων, σε θαλάσσιους και λιμναίους χώρους, σε φυσικές και τεχνητές κοίτες ποταμών και σε ταμιευτήρες νερού. Συστήματα υδρολογικού χειρισμού των λεκανών απορροής και της βλάστησής τους, ελέγχου των πλημμυρικών αιχμών και απορροών (εμπλουτισμού των υπόγειων υδροφορέων) ταμίευσης και αξιοποίησης του νερού στο χειμαρρικό χώρο. Συστήματα αποτροπής και ελέγχου ολισθήσεων, καταρρεύσεων (σαρρών) και ερπύσεων των εδαφών, στράγγισης γαιών, αποτροπής και συγκράτησης δεβριτικών ροών και χειμαρρολαβών, βελτίωσης της στατικής ισορροπίας λεκανών, αντιπλημμυρικής προστασίας ταμίευσης νερού και υδρομαστεύσεων και επιλογικής αμμοληψίας και αντιπρόσχωσης. Μελέτη και κατασκευή φραγμάτων στερέωσης κοιτών, συγκράτησης και ελέγχου φερτών υλών και ταμίευσης νερού (από σκυρόδεμα και γεωυλικά), καθώς και φραγμάτων διαλογικής συγκράτησης, ελέγχου πλημμυρικών αιχμών, αποτροπής γεωλισθήσεων ή και πολλαπλών σκοπών (π.χ. ταμίευση εντός προσχώσεων κ.λ.π.), παράλληλων τοίχων, προβολών διαμορφώσεων πρανών, κοιτών, επιχωματώσεων, εκσκαφών, λιθεπενδύσεων, λιθοστρώσεων και λιθορριπών κοιτών, βοηθητικών έργων κ.λ.π. Διαστασιολόγηση και έλεγχος της ευστάθειας όλων των κατασκευών. Δεξαμενές απόθεσης υλικών και νερού. Έργα μεταφοράς νερού και παραγωγής ενέργειας (μικρά, υδροηλεκτρικά), υδρομαστεύσεων, αντιπλημμυρικής προστασίας, αναχωμάτων, κ.λ.π. Μελέτη και κατασκευή τεχνητών κοιτών (και φυσική διαμόρφωση), τάφρων και βαθμίδων στον ευρύτερο χώρο, τεχνητών υδροφόρων στρωμάτων, λοιπών έργων βαθμίδωσης και στερέωσης εδαφών, φυτοτεχνικών έργων στις λεκάνες και στις κοίτες. Προσαρμογή των έργων διευθέτησης στο φυσικό περιβάλλον, καθώς και για αναψυχή, ιχθυοκομία, αντιπυρική προστασία, ύδρευσης και άλλους σκοπούς. Διευθετήσεις ρευμάτων και περιφερειακή ανάπτυξη.

  • Οδηγίες χρήσης μάσκας - υπεύθυνος κρουσμάτων