Προσωπικό Γραμματείας

Προσωπικό γραμματείας

Όνομα Τηλέφωνο

Γεωργιτσοπούλου Παρασκευή - Προϊσταμένη Γραμματείας

Σαμουηλίδου Αλεξάνδρα

Μητσόπουλος Εμμανουήλ

2310-995197

2310-995195 

2310-995196