Προσωπικό Γραμματείας

Προσωπικό γραμματείας

Όνομα Τηλέφωνο

Γεωργιτσοπούλου Παρασκευή - Προϊσταμένη Γραμματείας

Κολτσιάκης Θεοδόσιος  

Σαμουηλίδου Αλεξάνδρα

Μητσόπουλος Εμμανουήλ

2310-995197

2310-995192

2310-995195 

2310-995196