Σιδηροπούλου Άννα

Σιδηροπούλου Άννα

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)

  • Email:  asidir77@for.auth.gr
  • Τηλέφωνο:  2310 992312
  • Fax:  2310 992729
  • Σπουδές:  Πτυχίο Τμήματος Δασολογίας και Φ.Π. ΑΠΘ, Διδακτορικό Τμήματος Δασολογίας και Φ.Π. ΑΠΘ.
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα:  Οικολογία, σχεδιασμός και ανάλυση τοπίου, Αγροδασικά συστήματα, Πολιτισμικά τοπία, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.), Λιβαδικά οικοσυστήματα και κτηνοτροφία
  • Διδασκαλία μαθημάτων:  Λιβαδική Οικολογία, Διαχείριση και Βελτίωση Λιβαδιών, Δασική Αναψυχή, Οικολογία Λιβαδικού Τοπίου, Προστασία και Διαμόρφωση Λιβαδικού Τοπίου.


  • ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ
  • Yπεύθυνος αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19