Ανακοίνωση συνεντεύξεων επιλογής στο ΔΔΠΜΣ "Σχεδιασμός και Διαχείριση Αστικού Πρασίνου