Ιστορια

Η πρώτη Ανωτάτη Δασολογική Σχολή ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1917 (Ν. 893/14-9-1917) και λειτούργησε εκεί επί 10 χρόνια. Το 1927 μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη για να αποτελέσει μια από τις πρώτες εκπαιδευτικές μονάδες ως Τμήμα της ιδρυθείσας Φυσικομαθηματικής Σχολής του νεοσύστατου Πανεπι­στη­μίου Θεσσαλονίκης (Π.Δ. 8-12-1927). Το Πανεπιστήμιο ιδρύθηκε το 1926 με τη Φιλοσοφική Σχολή και το 1927 προστέθηκε η Σχολή Φυσικών και Μαθη­ματικών Επιστημών, που αρχικά λειτούργησε μόνο με το Τμήμα Δασολογίας. Την επόμενη χρονιά προστέθηκαν άλλα τρία Τμήματα: Φυσικών, Μαθηματικών και Γεωπονίας. Το 1937, τα Τμήματα Γεωπονίας και Δασολογίας αποχωρίστηκαν για να αποτελέσουν Τμήματα μιας νέας Σχολής: της Γεωπονικής και Δασο­λο­γικής (Α.Ν. 835/1937).

Τον Απρίλιο του 1981, τα δύο παραπάνω Τμήματα έγιναν χωριστές Σχολές και το Τμήμα Δασολογίας ονομάστηκε Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος η οποία λειτούργησε ως αυτοτελής Σχολή σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας μας για πρώτη φορά στην ιστορία της Δασολογικής Εκπαίδευσης (Π.Δ. 86/6-4-1981). Το 1982 η Σχολή ονομάστηκε Τμήμα Δασολογίας και το 1983 ο τίτλος διορθώθηκε σε Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τον ίδιο χρόνο (1983) ιδρύθηκε η Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών με τρία τμήματα: Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, και Κτηνιατρικής.

Η Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών του Α.Π.Θ. καταργήθηκε με το Π.Δ. 247/04 (ΦΕΚ 235/30.11.04 τ.Α) και το Τμήμα Δασολογίας & Φ.Π. που υπαγόταν σε αυτήν επανήλθε στο καθεστώς του άρθρου 30 παρ. 1 του Ν. 1268/82 και του άρθρου 6 παρ. 11 του Ν. 1351/83. Ως ημερομηνία μετονομασίας του Τμήματος Δασολογίας & Φ.Π. σε Σχολή Δασολογίας & Φ.Π. ορίστηκε η 11-07-2005 (συν. Συγκλήτου 2770/29.6.05 και Πρυτ. Συμβουλίου 1205/27.7.05 του Α.Π.Θ.).

Στις 5-6-2013 σύμφωνα με το Π.Δ. 97/5-6-2013 ιδρύθηκε η Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος με έναρξη λειτουργίας της την 1η Σεπτεμβρίου 2013 και περιέλαβε τις μέχρι τότε δύο Μονοτμηματικές Σχολές (α) Γεωπονίας και (β) Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, οι οποίες μετονομάστηκαν σε Τμήματα (α) Γεωπονίας και (β) Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, αντίστοιχα.

Η εξέλιξη της Σχολής μπορεί να σκιαγραφηθεί ως εξής: Το 1917 είχε τρεις έδρες (και αντίστοιχα εργαστήρια), το 1937 πέντε και το 1965 έξι. Το 1977, όταν συμπληρώθηκαν 50 χρόνια Δασολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, οι έδρες ήταν δεκαπέντε και το προσωπικό περιελάμβανε 12 καθηγητές, 2 υφηγητές, 5 επιμελητές, 28 βοηθούς και 14 παρασκευαστές.

Από το 1983, το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος έχει διαιρεθεί σε πέντε Τομείς:

  1. Συγκομιδής και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων
  2. Λιβαδοπονίας και Άγριας Πανίδας - Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων
  3. Δασοτεχνικών και Υδρονομικών Έργων
  4. Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων
  5. Δασικής Παραγωγής - Προστασίας Δασών - Φυσικού Περιβάλλοντος

Οι Τομείς περιλαμβάνουν 17 Εργαστήρια, 1 Σπουδαστήριο, 1 Σχε­δια­στήριο και 1 νησίδα πληροφορικής. Το προ­σωπικό είναι 13 καθηγητές, 14 αναπληρωτές κα­θη­γη­τές, 9 επίκουροι καθη­γητές, 19 Ε.ΔΙ.Π και 1 Ε.Τ.Ε.Π.

Το Τμήμα για πρακτική εξάσκηση των φοιτητών και για έρευνα διαθέτει δύο Πανεπιστημιακά δάση (Περτουλίου - Πίνδου με έκταση 33.000 στρέμματα και Ταξιάρχη - Χαλκιδικής με έκταση 58.000 στρέμματα περίπου). Η Διοίκηση των Πανεπιστημιακών δασών ασκείται από το Ν.Π.Δ.Δ. το Ταμείο Διοίκησης και Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Δασών (Τ.Δ.Δ.Π.Δ.).

Το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, με την εκπαίδευση, την έρευνα, τα συγγράμματα και άλλα δημοσιεύματα, καθώς και τη γενικότερη δραστηριότητα του προσωπικού και των αποφοίτων της έχει συντελέσει σημαντικά στην ανάπτυξη της ελληνικής δασολογικής επιστήμης, στη βελτίωση της διαχείρισης και αξιοποίησης των ελληνικών δασών και γενικότερα των φυσικών πόρων και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας μας.

  • Οδηγίες χρήσης μάσκας - υπεύθυνος κρουσμάτων