Παρουσιαση

Κάθε τμήμα χωρίζεται σε Τομείς που συντονίζουν τη διδασκαλία μέρους του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο πεδίο επιστήμης. Όργανα του Τομέα είναι η Γενική Συνέλευση και ο Διευθυντής. Η Γ.Σ. απαρτίζεται από το Δ.Ε.Π. του Τομέα και πέντε εκπροσώπους των φοιτητών. Ο Τομέας προεδρεύεται από το Διευθυντή του, που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση του Τομέα και ανήκει σε μία από τις δύο ανώτερες βαθμίδες του Δ.Ε.Π.

Το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος περιλαμβάνει πέντε (5) Τομείς που είναι οι παρακάτω:

  1. Συγκομιδής και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων
  2. Λιβαδοπονίας και Άγριας Πανίδας - Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων
  3. Δασοτεχνικών και Υδρονομικών Έργων
  4. Σχεδιασμού και Ανάπτυξης φυσικών πόρων
  5. Δασικής Παραγωγής - Προστασίας Δασών - Φυσικού Περιβάλλοντος

Επίσης στο Τμήμα ανήκει και το Εργαστήριο Δασικής Πληροφορικής και η Νησιδα Υπολογιστων

  • ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ
  • Yπεύθυνος αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19