Παρουσιαση

Το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος είναι ένα από τα πρώτα Τμήματα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με ιστορία 104 ετών και διαθέτει 31 μέλη διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού (ΔΕΠ), 17 μέλη ειδικού εργαστηριακού διδακτού προσωπικού (ΕΔΙΠ) και δύο μέλη ειδικού τεχνικού εργαστηριακού προσωπικού ΕΤΕΠ).ΤΟ Τμήμα έχει 1528 ενεργούς φοιτητές, 2897 αποφοίτους δασολόγους, 478 κατόχους μετατυχιακού και 310 διδάκτορες.

Το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος παρουσίαζει μία έντονη εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα σε ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων, τα οποία ανήκουν στους ακόλουθους Τομείς:

  1. Συγκομιδής και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων
  2. Λιβαδοπονίας και Άγριας Πανίδας - Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων
  3. Δασοτεχνικών και Υδρονομικών Έργων
  4. Σχεδιασμού και Ανάπτυξης φυσικών πόρων
  5. Δασικής Παραγωγής - Προστασίας Δασών - Φυσικού Περιβάλλοντος

Οι Τομείς περιλαμβάνουν δεκαεπτά (17) Εργαστήρια, Σπουδαστήριο, Σχεδιαστήριο και Νησίδα Πληροφορικής.

Το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, με την εκπαίδευση, την έρευνα, τα συγγράμματα και άλλα δημοσιεύματα, καθώς και τη γενικότερη δραστηριότητα του προσωπικού και των αποφοίτων του, έχει συντελέσει καθοριστικά στην ανάπτυξη της ελληνικής δασολογικής επιστήμης, στη βελτίωση της διαχείρισης και αξιοποίησης των ελληνικών δασών και γενικότερα των φυσικών πόρων και οικοσυστημάτων και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας της χώρας μας.

Η συμμετοχή μελών του Τμήματος σε ανταγωνιστικά εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, διεθνείς συνεργασίες και διεθνείς οργανισμούς αποτελούν δείγματα έντονης εξωστρέφειας και διασύνδεσης με την σύγχρονη επιστημονική πραγματικότητα.

  • Οδηγίες χρήσης μάσκας - υπεύθυνος κρουσμάτων