Γενικα και ειδικα μαθηματα κατευθυνσης

Γενικά και ειδικά μαθήματα κατεύθυνσης

Πρακτική άσκηση
Διδακτικές Μονάδες (Δ.Μ.)

Σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 3 του Ν. 1268/82 και με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής η Δ.Μ. αντιστοιχεί σε μια εβδομαδιαία ώρα διδασκαλίας επί ένα εξάμηνο προκειμένου περί αυτοτελούς διδασκαλίας μαθήματος ή λοιπού εκπαιδευτικού έργου.

Υποχρεωτικά μαθήματα

Είναι μαθήματα τα οποία η Γενική Συνέλευση της Σχολής έκρινε ότι είναι απολύτως απαραίτητα για την επιστημονική κατάρτιση ενός Δασολόγου και επομένως ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να τα παρακολουθήσει και να περάσει με επιτυχία τις εξετάσεις αυτών των μαθημάτων προκειμένου να πάρει το πτυχίο.

Κατεπιλογή μαθήματα

Πρόκειται για μαθήματα από τα οποία ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να επιλέξει 12 για να συμπληρώσει τις απαραίτητες διδακτικές μονάδες. Τα κατ? επιλογή μαθήματα διακρίνονται σε γενικά και κατευθύνσεων που υποδηλώνουν κάποια μεγαλύτερη εμβάνθυνση σε ορισμένη περιοχή γνώσεων της Δασοπονίας. Ο φοιτητής είναι δυνατόν να παρακολουθήσει περισσότερα των δώδεκα (12) κατ?επιλογή μαθήματα, αλλά η βαθμολογία αυτών δε θα ληφθεί υπ?όψη στη διαμόρφωση του βαθμού του πτυχίου. Τα κατ? επιλογή μαθήματα είναι τα παρακάτω:

ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
 • Κοινωνιολογία
 • Πετρογραφία, Γενική και Τεχνική Γεωλογία
 • Γενική Χημεία
 • Ζωολογία
 • Φυσική
 • Εισαγωγή στη Δασική Πληροφορική
ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
 • 1η Κατεύθυνση: Συγκομιδής και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων
  • Συντήρηση και βελτίωση ξύλου
  • Τεχνολογία Προϊόντων Μηχανικής Κατεργασίας
  • Δασικές Βιομηχανίες
  • Προϊόντα ξύλου-Τυποποίηση
  • Συγκομιδή μη Ξυλωδών Προϊόντων
  • Χημική Τεχνολογία Ξύλου
  • Τεχνολογία Συγκολλημένων Προϊόντων Ξύλου
  • Αναγνώριση Ξύλου
  • Εμποριολογία Δασικών Προϊόντων
  • Οικονομική Δασικών Βιομηχανιών
  • Δασική Μηχανολογία
  • Δασική Εργασιολογία
  • Ποιότητα Ξύλου
  • Φυσική του Ξύλου
  • Συγκόλληση και Συγκολλητικές Ουσίες Ξύλου
  • Ευρωπαϊκά και Τροπικά Ξύλα
 • 2η Κατεύθυνση: Λιβαδοπονίας και Άγριας Πανίδας - Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων
  • Λιβαδικά Φυτά
  • Λιβαδική Τεχνική
  • Λιβαδική Οικοφυσιολογία
  • Διατροφή Ζώων στα Λιβάδια
  • Γενετική Βελτίωση Λιβαδικών Φυτών
  • Οργάνωση Κυνηγετικών Περιοχών
  • Ιχθυοκαλλιέργεια
  • Οικολογία Υγροβιοτόπων
  • Οικολογία Ρεόντων Υδάτων
  • Συστήματα Ανάπτυξης Λιβαδιών
  • Οικολογία Θηραματικών Πληθυσμών
  • Οικολογία Πτηνών
  • Βιολογία των Ιχθύων Γλυκέων Υδάτων
  • Προστασία και Διαμόρφωση Λιβαδικού Τοπίου
  • Οικολογία Λιβαδικού Τοπίου
  • Εκτροφή Θηραμάτων - Οργάνωση κυνηγετικών περιοχών
  • Βιολογία Άγριας Πανίδας
  • Βελτίωση της Υποδομής των Λιβαδιών
 • 3η Κατεύθυνση: Δασοτεχνικών και Υδρονομικών Έργων
  • Οικοδομική και Δομικά Υλικά
  • Δασικό Κτηματολόγιο
  • Δασικές Κατασκευές
  • Εδαφομηχανική και Θεμελιώσεις
  • Εφαρμοσμένη Υδραυλική και Υδραυλικά Έργα (Υδρονομική)
  • Δασική Υδρολογία και Υδάτινοι Πόροι
  • Χιονολογία - Χιονοδρομικά Κέντρα
  • Φυτοτεχνικές Διευθετήσεις
  • Τεχνικά Έργα και Φυσικό Περιβάλλον
  • Φυσική Γεωγραφία, Γεωμορφολογία
  • Περιβαλλοντικές Διευθετήσεις Χειμάρρων, Ποταμών, Λιμνών
  • Φραγματικές Κατασκευές
  • Εφαρμογές Μηχανημάτων Υδρονομικών και Δασοτεχνικών Έργων
  • Βελτίωση της υποδομής των Λιβαδιών
 • 4η Κατεύθυνση: Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων
  • Περιφερειακή Ανάπτυξη
  • Δασική Εκτιμητική και Λογιστική
  • Εμποριολογία Δασικών Προϊόντων
  • Οργάνωση και Διοίκηση Δασικών Βιομηχανιών
  • Οικονομική Δασικών Βιομηχανιών
  • Δασικές Εφαρμογές
  • Δημόσιες Σχέσεις
  • Χρηματοδοτήσεις στη Δασοπονία
  • Περιβαλλοντική Πολιτική και Εκπαίδευση
  • Οικονομική των Δασικών Επιχειρήσεων
  • Συγκριτική Δασική Νομοθεσία
  • Αναπτυξιακή Πολιτική και Ευρωπαϊκή Ένωση
  • Εισαγωγή στην Παλινδρόμηση
  • Οικονομική των Φυσικών Πόρων
  • Διδακτική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
  • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
  • Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στη Δασοπονία
  • Πληροφορική - Εφαρμογές πολυμέσων
 • 5η Κατεύθυνση: Δασικής Παραγωγής και Διαχείρισης
  • Ειδική Εφαρμοσμένη Δασοκομική
  • Φυσιολογία Δασικών Δέντρων
  • Ταξινόμηση Χαρτογράφηση Εδαφών & Δασικών Τόπων
  • Γενετική και Βελτίωση Ταχυαυξών Δασικών Ειδών και Καλλωπιστικών Φυτών
  • Γονιμότητα Δασικών Εδαφών
  • Χαρτογράφηση Δασικών Εκτάσεων
  • Δειγματοληψία
  • Σχεδιασμός Πειραμάτων
  • Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Περιβάλλοντος
  • Εφαρμοσμένη Δασική Διαχειριστική
  • Σύνταξη Διαχειριστικών Σχεδίων
  • Αρωματικά, Φαρμακευτικά & Μελισσοτροφικά Φυτά
  • Περιβαλλοντική Τηλεπισκόπηση
 • 6η Κατεύθυνση: Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος
  • Γενετική Ανθεκτικότητα Δασοπονικών Ειδών και Ρύπανση του Περιβάλλοντος
  • Βιολογική Καταπολέμηση Ασθενειών και Εντόμων
  • Προστασία Γενετικών Δασικών Πόρων
  • Ρύπανση Φυσικού Περιβάλλοντος
  • Δασοκομία Πόλεων
  • Ιστορία Δασικής Βλάστησης
  • Τεχνικά Έργα και Φυσικό Περιβάλλον
  • Φυτοφάρμακα
  • Χημεία Περιβάλλοντος
  • Δένδρα και θάμνοι των Πάρκων και Δενδροστοιχιών
  • Τακτικές και Μέσα Δασοπυρόσβεσης
  • Χλωρίδα και Βλάστηση της Ελλάδας
Παρακολούθηση μαθημάτων

Τόσο τα υποχρεωτικά, όσο και τα κατ? επιλογή μαθήματα κατανεμήθηκαν στα 10 εξάμηνα σπουδών με την έννοια να συμβουλεύσουν το φοιτητή τη σειρά που θα ήταν σκοπιμότερο να τα παρακολουθήσει.

Οι φοιτητές υποχρεούνται να δηλώσουν την κατεύθυνση που επιθυμούν να παρακολουθήσουν. Η δήλωση αυτή γίνεται στην αρχή του 3ου Εξαμήνου της παρακολούθησης του φοιτητή με δικαίωμα αλλαγής της κατεύθυνσης, μέχρι τη δήλωση των μαθημάτων του 7ου εξαμήνου και μόνο για μια φορά. Από τα 12 μαθήματα επιλογής που υποχρεούται να παρακολουθήσει ο φοιτητής τα 7 είναι υποχρεωμένος να τα επιλέξει από την κατεύθυνση που θα δηλώσει και τα υπό­λοιπα 5 από την ίδια ή άλλη κατεύθυνση ή από τα γενικά κατ? επιλογή μαθήματα.

Η κατεύθυνση που επιλέγει κάθε φοιτητής αναφέρεται στο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας ή είναι ακόμη δυνατόν ο φοιτητής με αίτηση του να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την Γραμματεία που να αναφέρεται η κατεύθυνση που ακολούθησε.

Οι φοιτητές υποχρεούνται να δηλώνουν τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν και θα εξετασθούν.

Οι φοιτητές του 9ου και 10ου εξαμήνου μπορούν να δηλώνουν απεριόριστο αριθμό μαθημάτων, όχι όμως πάνω από δέκα (10) μαθήματα επιλογής.

Στα πλαίσια της διδασκαλίας μαθήματος πραγματοποιούνται ασκήσεις (στα εργαστήρια ή ύπαιθρο) και εκπαιδευτικές εκδρομές.

Πρακτική άσκηση

Η πρακτική άσκηση των φοιτητών πραγματοποιείται σε πανεπιστημιακά δάση και δασικές υπηρεσίες της χώρας:

Μετά την παρακολούθηση του 4ου και 6ου εξαμήνου, στα Πανεπιστημιακά Δάση (Ταξιάρχη, Περτούλι), δασικά φυτώρια, κατά τις θερινές διακοπές μέχρι δύο (2) μήνες με την καθοδήγηση του προσωπικού της Σχολής και σύμφωνα με το πρόγραμμα που εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής. Μετά την αποπεράτωση της πρακτικής εξάσκησης οι υπεύθυνοι της εξάσκησης του γνωστικού αντικειμένου πρέπει να γνωστοποιούν στη Γραμματεία της Σχολής την επιτυχή πραγματοποίηση της πρακτικής εξάσκησης κάθε φοιτητή.

Μετά την παρακολούθηση του 8ου εξαμήνου, στο Πανεπιστημιακό Δάσος (Περτούλι) για ένα (1) μήνα, δασικά φυτώρια και χειμάρρους κατά τις θερινές διακοπές, βάσει προγράμματος που εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής. Μετά την αποπεράτωση της πρακτικής εξάσκησης οι υπεύθυνοι της εξάσκησης του γνωστικού αντικειμένου πρέπει να γνωστοποιούν στη Γραμματεία της Σχολής την επιτυχή πραγματοποίηση της πρακτικής εξάσκησης κάθε φοιτητή.

Στα Δασαρχεία και λοιπές Δασικές Υπηρεσίες για ένα (1) μήνα κατά τις θερινές διακοπές υπό την άμεση επίβλεψη των προϊσταμένων των μονάδων αυτών και με βασικό στόχο την ενημέρωσή τους σε όλες τις δραστηριότητες της δασοπονικής πρά­ξης. Η πραγματοποίηση της πρακτικής αυτής άσκησης γνωστοποιείται στη Γραμματεία της Σχολής με σχετική έκθεση του προϊσταμένου της Δασικής Υπηρεσίας στην οποία έλαβε χώρα η άσκηση.

Δικαίωμα πρακτικής άσκησης έχουν μόνο οι φοιτητές που έχουν δηλώσει ότι θα παρακολουθήσουν τα αντίστοιχα μαθήματα του προγράμματος πρακτικής άσκησης.

Η συμμετοχή στις παραπάνω πρακτικές ασκήσεις θεωρείται απαραίτητη για την απονομή του πτυχίου του Δασολόγου.

Διπλωματική διατριβή

Οι φοιτητές υποχρεούνται να εκπονήσουν διπλωματική διατριβή. Το θέμα της διατριβής αυτής ο φοιτητής έχει δικαίωμα να επιλέξει μόνο κατά το 7ο και 8ο εξάμηνο σπουδών μόνο από την κατεύθυνση που έχει δηλώσει ο φοιτητής με την προϋπόθεση να συμφωνεί το επιβλέπον μέλος Δ.Ε.Π. του αντίστοιχου Τομέα, προτεινόμενο από το φοιτητή και μετά από έγκριση του Τομέα. Η διπλωματική διατριβή εξετάζεται και βαθμολογείται από τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. που προτείνεται από τον επιβλέποντα και εγκρίνεται από τον Τομέα. Κάθε μέλος βαθμολογεί χωριστά και ο μέσος όρος αποτελεί το βαθμό της διπλωματικής διατριβής.

Η παραπάνω ρύθμιση αφορά τους φοιτητές που θα δηλώσουν την κατεύθυνσή τους κατά το πανεπιστημιακό έτος 2008-2009 και μετά, δηλαδή τους φοιτητές του 3ου εξαμήνου του έτους αυτού και μετά. Πέραν αυτών για τη διπλωματική διατριβή ισχύουν και τα εξής:

Γίνεται δημόσια παρουσίαση της διπλωματικής διατριβής στον Τομέα με μέ­ριμνα του επιβλέποντος μέλους Δ.Ε.Π. της τριμελούς επιτροπής μελών Δ.Ε.Π., εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την αποδοχή της δια­τριβής από τον επιβλέποντα. Στην περίπτωση κοινών διπλωματικών δια­τρι­βών η παρουσίαση της διατριβής θα γίνεται από όλους τους φοιτητές που συμμετείχαν στη διατριβή. Περιλήψεις των διπλωματικών διατριβών δημοσιεύονται με δαπάνες της Σχολής.

Συνιστάται, στην αρχή του Πανεπιστημιακού έτους να γίνεται ανακοίνωση των θεμάτων προς εκπόνηση διπλωματικής διατριβής από τα μέλη Δ.Ε.Π. της Σχολής, ώστε οι φοιτητές να διευκολύνονται στην επιλογή τους.

Για την ουσιαστική συμμετοχή των φοιτητών στη λήψη των στοιχείων, επε­ξερ­γασία και συγγραφή της διπλωματικής διατριβής, ο αριθμός των φοι­τη­τών σε κάθε διατριβή δε θα υπερβαίνει τα 2-3 άτομα (εξαιρείται ο Τομέας Δα­σο­τεχνικών και Υδρονομικών Έργων, όπου ο αριθμός των φοιτητών μπορεί να είναι έως 4 άτομα).

Έναρξη μαθημάτων, εξεταστικές περίοδοι, διακοπές και αργίες

Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε χρόνου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους. Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου αρχίζουν υποχρεωτικά την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου και λήγουν την 20ή Ιανουαρίου. Τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου αρχίζουν τη 15η Φεβρουαρίου και λήγουν την 31η Μαΐου.

Οι εξετάσεις διενεργούνται από 1 έως 21 Σεπτεμβρίου, από 20 Ιανουαρίου έως 14 Φεβρουαρίου και από 6 έως 20 Ιουνίου. Η εξέταση περιορισμένου μόνο αριθμού μαθημάτων μπορεί να γίνει μέσα σε εύλογο χρόνο, πέρα από τις προαναφερόμενες προθεσμίες, για σοβαρούς λόγους, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής.

Οι θερινές διακοπές ορίζονται για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Κατά τη διάρκειά τους δεν γίνονται συνεδριάσεις των Σχολών, Τμημάτων και Τομέων. Με απόφαση πάντως της Συγκλήτου μπορούν να επιτραπούν οι συνεδριάσεις των ανωτέρω οργάνων.

Τα μαθήματα διακόπτονται: α) Από την παραμονή των Χριστουγέννων μέχρι και την επομένη των Θεοφανείων. β) Από την Πέμπτη της Τυροφάγου έως και την επομένη της Καθαρής Δευτέρας. γ) Από τη Μεγάλη Δευτέρα έως και την Κυριακή του Θωμά. δ) Την ημέρα των γενικών φοιτητικών εκλογών. ε) Την ημέρα των πρυτανικών εκλογών. Τις ημέρες των διακοπών, με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, μπορεί να περιορισθεί ο αριθμός των απασχολουμένων σε διοικητικές λειτουργίες.

Το Πανεπιστήμιο αργεί: α) του Αγίου Δημητρίου (26 Οκτωβρίου), β) κατά την εθνική εορτή της 28ης Οκτωβρίου, γ) κατά την επέτειο του Πολυτεχνείου (17 Νοεμβρίου), δ) των Τριών Ιεραρχών (30 Ιανουαρίου), ε) κατά την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου, στ) την 1η Μαΐου και ζ) του Αγίου Πνεύματος.

Η διενέργεια πρακτικών ασκήσεων σε ημέρες διακοπών αποτελεί εκτέλεση υπηρεσίας για τους συμμετέχοντες.

 • ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ
 • Yπεύθυνος αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19