Σκλάβου Παρασκευή

Σκλάβου Παρασκευή

ΕΔΙΠ

  • Email:  psklavou@for.auth.gr
  • Τηλέφωνο: 2310 992338 2310 998938
  • Fax:  2310 998886
  • Σπουδές:  Πτυχίο Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ. (1994), Διδακτορικό Δίπλωμα Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος , Α.Π.Θ. (2002)
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα:  Βελτίωση και Διαχείριση Λιβαδικών και Δασολιβαδικών Συστημάτων, Διαχείριση Βοσκοτόπων, Οικολογία, Ποικιλότητα και Παραγωγή Λιβαδιών, Δομή και Διάρθρωση Λιβαδικών Οικοσυστημάτων
  • Διδασκαλία μαθημάτων:  Εργαστηριακά μαθήματα: Διαχείριση και Βελτίωση Λιβαδιών, Λιβαδική Οικολογία, Λιβαδική Τεχνική, Λιβαδική Οικοφυσιολογία.


  • ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ
  • Yπεύθυνος αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19